Projektet

Unioni për Zhvillimin dhe Integrimin e Minoritetit Rom në Shqipëri “Amaro-Drom” u krijua më 4 Mars 1996 me vendim të gjykatës së Tiranës, Nr 1513 dhe gëzon statusin e organizatës jo qeveritare, jo politike, jo fitimprurëse. Eshtë një organizatë me antarësi dhe vepron nga niveli lokal, në atë kombëtar dhe ndërkombëtar.

Misioni:

 • Mbrojtja e identitetit dhe të drejtave të komunitetit Rom;
 • Rritja e nivelit të edukimit dhe arsimimit në komunitetin Rom;
 • Përmirësimi i kushteve social-ekonomike;
 • Integrimi i komunitetit, kryesisht gjenerata e re në shoqërinë maxhoritare.

 

Vizioni:

Zhvillim i qëndrueshëm dhe  integrim i komunitetit Rom përkrah shoqërisë shqiptare përmes mbrojtjes së identitetit Rom.

PROJEKTET E ZBATUARA NDËR VITE 

 

 1. Projekti: “Fuqizimi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Integrimin e Komunitetit Rom” – ECSORI

Koha e zbatimit të projektit: 01 Shkurt 2018 – 31 Korrik 2020  
Koha e angazhimit: 15 Shkurt 2019 – 15 Shtator 2019  
Donatori: Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri
 

 1. Projekti: Platforma kundër varfërisë së fëmijëve dhe përjashtimit social në komunitetet Rome

Zonat e zbatimit: Korçë, Shkodër, Moravë/Berat, Baltëz/Fier 

Donator: Radiohjalpen dhe We Effect 

Periudha e zbatimit: Qershor 2015 – Mars 2017 

 

 1. Projekti: Nxitja e përfshirjes sociale të komuniteteve Rome në Shqipëri përmes ndërhyrjeve të veçanta për fëmijët vulnerabël

Zonat e Zbatimit: Gjirokastër, Sarandë, Delvinë, Korçë, Devoll 

Donator: Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri dhe Organizata Ndërkombetare për Migracionin (ONM) 

Periudha e zbatimit: Janar 2014 – Shtator 2015  

 

 1. Projekti: Mbyllja e hapsirave midis fëmijëve Rom dhe jo-Rom në zhvillimin e fëmijërisë së hershme

Zonat e zbatimit: Elbasan, Levan/Fier, Grabian/Lushnje and Kuçove 

Donator: Roma Education Fund (REF) 

Periudha e zbatimit: Maj 2014 – Prill 2016 

 

 1. Projekti: Pika Kyce e Dekadës  2015

Donator: Sekretariati i Dekadës së Perfshirjes së Romëve 

Periudha e zbatimit: Janar 2015 – Dhjetor 2015 

 

 1. Projekti: Pika Kyce e Dekadës  2014

Donator: Sekretariati i Dekadës së Perfshirjes së Romëve 

Periudha e zbatimit: Janar 2014 – Dhjetor 2014 

 

 1. Projekti:  “Keshillim drejt Punësimit”, Cikli 2 dhe 3

Zonat e zbatimit: Shkodër, Kucovë,Lezhë 

Donator: Swisscontact 

Periudha e zbatimit: Korrik 2012 – Dhjetor 2014 

 

 1. Projekti: Pika Kyce e Dekadës  2013

Donator: Sekretariati i Dekadës së Perfshirjes së Romëve 

Periudha e zbatimit: Shkurt 2012 – Dhjetor 2013 

 

 1. Projekti: “Mbeshtetje arsimore në Kuçovë, Grabian-Lushnje, Elbasan, Levan-Fier” 

Zonat e zbatimit: Kuçovë, Grabian-Lushnje, Elbasan, Levan-Fier 

Donator: Roma Education Fund (REF) 

Periudha e zbatimit:  Shtator 2012 – Gusht 2013.  

 

 1. Projekti: Rritja e aksesit tëkomuniteteve rome dhe egjiptiane në sitemin arsimor publik  

Zona e zbatimit: Fushë-Krujë 

Donator: UNDP 

Periudha e zbatimit: Shtator 2012- Qershor 2013 

 

 1. Projekti: Mbështetje e familjeve tëvarfera rome në komunitetin e Savrës, përmes dhurimit të 20 mëshqerave  

Zona e zbatimit: Savër – Lushnje 

Donator: Heifer Albania 

Periudha e zbatimit: Tetor 2009 – Qershor 2013 

 

 1. Projekti: Regjistrimi civil, mundësi për përfitimin e shërbimeve publike

Zonat e zbatimit: Fushë-Krujë, Levan-Fier, Durrës 

Donator: UNDP 

Periudha e zbatimit: Korrik 2011 – Dhjetor 2012  

 

 1. Projekti: Fuqizimi i grave Rome dhe promovimi ipërfshirjes  tyre  tregun e punës 

Zona e zbatimit: Tiranë 

Donator: Open Society Foundation (OSI) 

Periudha e zbatimit: Dhjetor 2011 – Nëntor 2012 

 

 1. Projekti: Rritja e mundësive për zhvillimin e fëmijërisë së hershme në komunitetet Rome në Shqipëri

Zona e zbatimit: Savër/Lushnje, Baltëz/Fier, Moravë/Berat, Korçë 

Donator: Unicef 

Periudha e zbatimit: Korrik 2007-Qershor 2012 

 

 1. Projekti: Reduktimi i varfërisë në komunitetin Rom në Baltëz përmes programit ekonomik

Zona e zbatimit: Baltëz/Fier 

Donator: Fondacioni për Shoqërinë e Hapur-Shqipëri 

Periudha e zbatimit Maj 2011  – Prill 2012 

 

 1. Projekti: Mbrojtja e fëmijëve Rom nga çdo forme abuzimi, shfrytëzimi dhetrafikimi 

Zonat e zbatimit: Korçë, Levan/Fier, Novoselë/Vlorë 

Donator: Terre des Hommes  

Periudha e zbatimit: Tetor 2009 – Prill 2012 

 

 1. Projekti: rritja e aksesit të fëmijëve Rom në arsim, përmes mbështetjes në arsimin parashkollor dhe mobilizimit të komunitetit

Zona e zbatimit: Shkodër 

Donator: Fondacioni për Shoqërinë e Hapur – Shqipëri 

Periudha e zbatimit: Korrik 2010-Dhjetor 2011 

 

 1. Projekti: Arsim parashkollor në Kuçovë dhe Grabian

Zonat e zbatimit: Kuçovë, Grabian 

Donator: Roma Education Fund (REF) 

Periudha e zbatimit: Korrik 2010-Qershor 2011 

 

 1. Projekti: Rritja e kapacitetit tëkomunitetit Rom për menaxhimin dhe zgjidhjen e konflikteve të përditshme 

Zonat e zbatimit: Levan/Fier, Lezhë 

Donator: Fondacioni për Zgjidhjen e Konflikteve (FZK) 

Periudha e zbatimit: Janar 2010 – Dhjetor 2010 

 

 1. Projekti: Zhvillimi i Komunitetit Rom

Zonat e zbatimit: Kuçovë, Moravë/Berat, Levan/Fier, Novoselë/Vlorë, Durrës, Korçë, Savër/Lushnje, Baltëz/Fier, Elbasan, Fushë-Krujë, Grabian, Pogradec 

Donator: Spolu International Foundation 

Periudha e zbatimit: Korrik 2003-Dhjetor 2006 

 

 

Regjistrohuni ne buletinin tone